Home

Zásady ochrany soukromých údajů

Zásady ochrany soukromých údajů

Společnost Danfoss respektuje vaše soukromí. Ať už kupujete jeden z kvalitních výrobků společnosti Danfoss nebo si jen procházíte její webové stránky, společnost Danfoss by vás ráda seznámila s našimi zásadami ochrany osobních údajů a bezpečnostními opatřeními, která podnikáme za účelem ochrany vašich osobních údajů. 

Z toho důvodu společnost Danfoss zavedla Závazná pravidla společnosti (ZPS) zahrnující globální standard požadavků v oblasti ochrany údajů, který musí zajistit všechny subjekty Danfoss. ZPS schválily evropské úřady na ochranu údajů a představují základ pro zpracování osobních údajů ve společnosti Danfoss. 

Pokud společnosti Danfoss poskytnete osobní údaje nebo pokud o vás shromáždíme osobní údaje z jiných zdrojů, společnost Danfoss s nimi bude nakládat v souladu s těmito zásadami, které rovněž zahrnují základní obsah ZPS Danfoss. Společnost Danfoss vám doporučuje přečíst si plné znění těchto zásad ochrany osobních údajů. 

1. Obecné principy zpracování osobních údajů

Aby bylo zajištěno, že vaše osobní údaje budou zpracovávány správně a s příslušnou úrovní ochrany údajů, přijala společnost Danfoss následující principy zpracování údajů:

 • Osobní údaje se zpracovávají zákonně, spravedlivě a transparentně. 
 • Osobní údaje se shromažďují pouze za uvedeným, výslovným a zákonným účelem a nejsou dále zpracovávány způsobem, který je s těmito účely neslučitelný.
 • Osobní údaje musí být odpovídající, relevantní a omezené na to, co je nezbytné s ohledem na účely, pro něž jsou zpracovávány. 
 • Osobní údaje budou přesné a v případě nutnosti musí být aktualizovány. Nepřesné a neúplné dotazy budou opraveny, smazány nebo bude zastaveno jejich další zpracovávání.
 • Osobní údaje nebudou uchovávány v podobě umožňující identifikaci subjektů údajů déle, než je nezbytně nutné pro účely, pro něž byly údaje shromážděny nebo pro něž jsou dále zpracovávány.
 • Osobní údaje budou zpracovávány způsobem, který zajišťuje příslušné zabezpečení osobních údajů.

Společnost Danfoss vás vždy bude informovat o shromažďování a zpracovávání vašich osobních údajů, pokud nemáme zákonný důvod tak neučinit.

2. Typy osobních údajů

Vaše osobní údaje shromažďujeme a zpracováváme řadou způsobů při kontaktu s vámi prostřednictvím různých existujících kanálů.

Některé osobní údaje je nutno zpracovávat, abychom vám mohli poskytovat služby, které požadujete, a některé osobní údaje si přejete poskytnout dobrovolně. Vždy vás budeme informovat, jaké osobní údaje jsou nezbytné (např. označením hvězdičkou (*)) a jaké jsou následky neposkytnutí těchto údajů, například neschopnost (plně) uspokojit váš požadavek. 

Osobní údaje, které shromažďujeme a zpracováváme, je obecně možno rozdělit do následujících kategorií:

 • Kontaktní údaje, např. jméno, adresa, telefonní číslo, e-mailová adresa, funkce, pracoviště atd.
 • Informace, která nám poskytnete při kontaktu prostřednictvím on-line kontaktních formulářů, e-mailů nebo telefonicky
 • Informace z profilu, pokud si u nás vytvoříte profil nebo účet, včetně uživatelského jména a hesla
 • Uživatelské informace, např. technické údaje ohledně používání a prohlížení, včetně IP adres, když navštívíte naše webové stránky nebo aplikace, včetně stránek třetích stran
 • Informace o transakcích, včetně údajů kreditní karty, když si od nás kupujete zboží nebo služby
 • Informace z chytrého měření, měření spotřeby tepla, chlazení, vody a dalších veřejných služeb
 • Informace z žádosti, včetně životopisu, pokud se ucházíte o práci ve společnosti Danfoss. V tomto ohledu obdržíte samostatnou informaci o zpracování osobních údajů, když podáte svou žádost.
 • Informace obdržené prostřednictvím naší linky Ethics Hotline

Je obecným pravidlem, že o vás nezpracováváme žádné speciální kategorie osobních údajů (speciální osobní údaje), pokud nám k tomu neposkytnete váš výslovný souhlas nebo pokud tak nemusíme učinit za účelem splnění platných předpisů.

3. Účely zpracování vašich osobních údajů

Vaše osobní údaje zpracováváme pouze za účelem naplnění zákonného účelu a vaše osobní údaje budeme obecně zpracovávat, pouze pokud:

 • jste poskytli souhlas s tímto zpracováním nebo
 • je zpracování nezbytné za účelem realizace smlouvy nebo
 • je zpracování nezbytné za účelem zajištění souladu s naším zákonným závazkem nebo 
 • je zpracování nezbytné pro účely našich zákonných zájmů nebo zákonných zájmů třetí strany a toto zpracování vás nijak nepoškozuje.

Vaše osobní údaje zpracováváme z následujících důvodů:

 • poskytování výrobků, služeb a informací, které od nás požadujete nebo
 • zasílání zpravodaje nebo jiných marketingových materiálů, včetně průzkumů nebo
 • správa obchodních vztahů a vyjednávání a podepisování smluv nebo
 • poskytování zákaznických služeb a podpory nebo
 • získávání názorů a informací zákazníků ohledně používání našich různých služeb, včetně webových stránek a aplikací, a jejich hodnocení a zlepšování nebo
 • informování o různých záležitostech nebo
 • prověřování oznámení, které podáte prostřednictvím našeho systému upozornění na lince Ethics Hotline nebo
 • dodržování všech platných zákonů.

4. Cookies

Na našich webových stránkách a v aplikacích můžeme používat soubory cookie. Přečtěte si prosím více informací o používání souborů cookie v našich zásadách pro soubory cookie, které naleznete v zápatí každé webové stránky.

Účely zpracování údajů shromážděných prostřednictvím používání souborů cookie jsou následující:

 • provoz, zlepšování a optimalizace výkonu a uživatelských zkušeností s webovými stránkami a souvisejícími službami,
 • provádění zákaznických a uživatelských analýz a segmentací za účelem lepšího pochopení našich uživatelů a poskytování lepších a na míru uzpůsobených služeb našim uživatelům, včetně vás, 
 • statistické účely.

5. Používání vašich osobních údajů ve skupině Danfoss

Společnost Danfoss je globální organizace se subjekty po celém světě. Správce údajů s ohledem na vaše zpracovávané osobní údaje bude obecně místní subjekt společnosti Danfoss, jehož jste zákazníkem, s nímž jednáte nebo s nímž uzavíráte smlouvu. Avšak za účelem naplnění účelů uvedených výše v části 3 můžeme vaše osobní údaje sdílet s jinými subjekty v rámci skupiny Danfoss, buď za účelem provedení úkolu, který nám nařídil správce údajů (příjemce jednající jako zpracovatel údajů), nebo za účelem naplnění vlastního zákonného účelu (příjemce jednající jako samostatný správce údajů), pokud toto poskytnutí nebo odhalení vašich osobních údajů není omezeno zákonem.

S ohledem na subjekty Danfoss zřízené v zemích mimo EHP, které nejsou považovány za bezpečné třetí země (tj. nezajišťují odpovídající úroveň ochrany údajů), představují právní základ pro přenos vašich osobních údajů ZPS Danfoss. 

Získáte obecný přehled o organizaci skupiny Danfoss zde:
 
6. Odhalování, přenos a poskytování osobních údajů příjemcům

Odhalování a přenos vašich osobních údajů příjemcům (fyzické nebo právnické osoby, veřejné úřady, agentury a další orgány, jimž jsou osobní údaje odhalovány) je omezováno na minimum a podléhá odpovídající úrovni ochrany údajů.

Osobní údaje můžeme odhalovat nebo poskytovat příjemcům za následujících okolností:

 1. příjemci, kteří provádí služby naším jménem, např. hosting, cloudové služby, IT podpora, marketingové služby, administrativní služby, školicí služby či jiné zpracování údajů. Tito příjemci mohou zpracovávat osobní údaje pouze v souladu s našimi pokyny a vztahy se budou řídit písemnou smlouvou se zpracovatelem údajů nebo
 2. stanovení, uplatňování a ochrana vašich zákonných práv nebo
 3. pokud jste poskytli svůj předchozí souhlas s odhalením osobních údajů příjemci nebo
 4. v případě jakékoliv fúze, prodeje, podniku se společnou majetkovou účastí, postoupení, převodu nebo jiného dispozičního práva na jakoukoliv část majetku či zásob společnosti Danfoss (mimo jiného včetně případů souvisejících s úpadkem či podobnými řízeními) nebo
 5. jak je uvedeno v našich zásadách používání souborů cookie, viz výše část 4.

Pokud příjemce osobních údajů sídlí v zemi mimo EU/EHP, která nezaručuje odpovídající úroveň ochrany údajů, takovému příjemci postoupíme vaše osobní údaje pouze po podpisu písemné smlouvy o přenosu údajů na základě standardních smluvních ustanovení EU. 

7. Automatizovaná individuální rozhodnutí

Můžeme používat automatizované rozhodování na základě vašich osobních údajů. Automatické rozhodování bude použito, pouze pokud rozhodnutí je:

 • nezbytné pro uzavření nebo realizaci smlouvy mezi vámi a společností Danfoss;
 • oprávněné zákony EU nebo členského státu, jimiž se společnost řídí a které rovněž stanoví vhodná opatření na ochranu vašich práv a svobod a zákonných zájmů nebo
 • na základě vašeho souhlasu. 

V případě, že používáme automatizované rozhodování, zajistíme provedení vhodných bezpečnostních opatření.

Při automatizovaném rozhodování v žádném případě nebudou využívány speciální osobní údaje, pokud jste nám neposkytli svůj výslovný souhlas nebo pokud zpracovávání není nezbytné z důvodu podstatného veřejného zájmu na základě platných zákonů. 

8. Váš souhlas

Jak je uvedeno výše, některé z našich činností při zpracovávání údajů budou založeny na vašem souhlasu. V takovém případě budete mít právo svůj souhlas kdykoliv zrušit.

Pokud zrušíte svůj souhlas, přestaneme zpracovávat vaše osobní údaje, pokud další zpracovávání a uchovávání není povoleno nebo vyžadováno v souladu s platnou legislativou v oblasti osobních údajů nebo jinými platnými zákony a předpisy a pouze v příslušné míře. 

Upozorňujeme, že zrušení vašeho souhlasu nebude mít dopad na zákonnost zpracovávání údajů před zrušením souhlasu. Dále je možné, že v důsledku zrušení vašeho souhlasu nemusíme být schopni uspokojit vaše požadavky nebo poskytovat naše služby.

9. Zabezpečení údajů

Za účelem ochrany vašich osobních údajů společnost Danfoss provedla příslušná technická a organizační opatření pro zaručení příslušné úrovně zabezpečení odpovídající rizikům, která představuje zpracovávání údajů a povaha osobních údajů, jež mají být chráněny, při zohlednění nejnovějších technologií a nákladů na jejich realizaci. 

Na základě posouzení rizik společnost Danfoss provedla opatření na ochranu osobních údajů proti náhodnému nebo nezákonnému zničení či náhodné ztrátě, úpravě, neoprávněnému odhalení nebo přístupu, zejména pokud zpracování zahrnuje přenos osobních údajů prostřednictvím sítě, a proti všem dalším nezákonným formám zpracovávání.

10. Školení 

Aby bylo zajištěno, že budeme vždy dodržovat platnou legislativu v oblasti ochrany údajů a požadavky stanovené v ZPS Danfoss a že naši zaměstnanci budou seznámeni s těmito předpisy, zavedli jsme interní školení a vzdělávací program v oblasti ochrany osobních údajů, které musí absolvovat naši zaměstnanci po celém světě s trvalým nebo pravidelným přístupem k osobním údajům. 

11. Interní audity

Společnost Danfoss provádí pravidelné audity probíhajícího zpracovávání osobních údajů, aby bylo zajištěno, že všechny subjekty Danfoss dodržují ZPS Danfoss a zpracovávají osobní údaje odpovídajícím způsobem.

Audity pokrývají všechny prvky ZPS, včetně všech systémů IT, databází, bezpečnostních zásad/norem, školicích programů, zásad zachování soukromí a příruček zavedených ve společnosti Danfoss s ohledem na ZPS. 

12. Vaše práva 

Máte právo na přístup k údajům, které o vás zpracováváme, s výhradou určitých zákonných výjimek. Navíc můžete vznášet námitky vůči shromažďování a dalšímu zpracovávání vašich osobních údajů. Rovněž máte právo na případnou opravu vašich osobních údajů. Můžete se rovněž rozhodnout, že nás požádáte o omezení zpracovávání údajů.

Smažeme nebo opravíme jakékoliv informace, které jsou nepřesné nebo zastaralé z důvodu uplynutí času od okamžiku jejich shromáždění nebo z důvodu zjištění dalších informací.

Pokud podáte písemnou žádost, vaše osobní údaje rovněž smažeme bez zbytečného prodlení, pokud nebudeme mít právní základ pro pokračování jejich zpracovávání, např. pokud zpracovávání nebude nezbytné pro stanovení, uplatnění nebo ochranu zákonného nároku nebo pro realizaci smlouvy s vámi uzavřené. 

Za účelem uplatnění kteréhokoliv z výše uvedených práv nás prosím kontaktujte prostřednictvím jednoho z kontaktů uvedených v části 16.

S ohledem na tyto požadavky nám prosím laskavě poskytněte příslušné informace pro vyřízení vaší žádosti, včetně celého jména a e-mailové adresy, abychom vás mohli identifikovat. Na vaši žádost odpovíme co nejdříve, maximálně do jednoho měsíce.

Pokud nesouhlasíte s naším zpracováváním vašich osobních údajů, můžete podat stížnost u místního úřadu na ochranu údajů.

13. Stížnosti

Pokud máte jakoukoliv stížnost na zpracovávání údajů prováděné společností Danfoss, můžete nás kdykoliv kontaktovat. 

Společnost Danfoss zavedla systém pro stížnosti v oblasti ochrany osobních údajů (linka Ethics Hotline společnosti Danfoss), kde můžete podávat své stížnosti on-line. 

Linku Ethics Hotline společnosti Danfoss naleznete zde
 
Stížnost můžete rovněž podat přímo v místním subjektu společnosti Danfoss nebo u mateřské společnosti Danfoss A/S:

Danfoss A/S
Nordborgvej 81
DK-6430 Nordborg
K rukám: Globální kancelář ochrany údajů

GDPO@danfoss.com

Vaši žádost přezkoumáme a vyhodnotíme, a pokud to bude nutné, budeme vás kontaktovat pro další informace. 

Snažíme se o to, aby všechny žádosti či námitky byly zpracovány do jednoho měsíce. Pokud není možné učinit rozhodnutí do jednoho měsíce, budeme vás informovat o důvodech zpoždění a o lhůtě, v níž můžete očekávat rozhodnutí (nesmí překročit 6 měsíců od obdržení žádosti).

Kdykoliv před, v průběhu či po řešení stížnosti, jak je popsáno výše, můžete rovněž podat stížnost/oznámit případ u místního úřadu na ochranu údajů nebo u jiných úřadů v jurisdikci příslušného místního subjektu společnosti Danfoss nebo Danfoss A/S. 


14. Odkazy na další webové stránky atd.

Naše webové stránky obsahují odkazy na jiné webové stránky nebo integrované stránky. Neneseme odpovědnost za obsah webových stránek jiných společností (webové stránky třetích stran) nebo za postupy těchto společností v oblasti shromažďování osobních údajů. Když navštívíte webové stránky třetích stran, měli byste si přečíst zásady jejich vlastníků v oblasti ochrany osobních údajů a další příslušné zásady.

15. Změny těchto zásad ochrany osobních údajů 

Vyhrazujeme si právo v budoucnu doplňovat tyto zásady ochrany osobních údajů z důvodu změn v platné legislativě, ZPS Danfoss nebo postupech společnosti Danfoss. O všech takovýchto změnách vás budeme informovat.

16. Kontaktní informace

Pokud máte jakýkoliv požadavek nebo dotaz týkající se zpracovávání osobních údajů nebo obecně těchto zásad ochrany osobních údajů, kontaktujte prosím našeho hlavního představitele pro ochranu údajů:

Danfoss A/S
Nordborgvej 81
DK-6430 Nordborg
K rukám: Globální kancelář ochrany údajů

GDPO@danfoss.com

V některých společnostech Danfoss můžete rovněž kontaktovat svého místního představitele pro ochranu údajů, jehož kontaktní údaje můžete najít zde
 
Verze 1.2, 4. května 2018

Tyto zásady ochrany osobních údajů byly vypracovány a zveřejněny v angličtině. V případě jakýchkoliv nedorozumění vyplývajících z překladu do jiných jazyků bude převažovat anglická verze

Prohlédnout si anglickou verzi